Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Koper’
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Advantageshop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Consument Koper’
Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Advantageshop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Producten’
Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met Advantageshop als alle aanbiedingen van Advantageshop.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Advantageshop is ingestemd.
6. Advantageshop behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
7. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
8. Advantageshop is bevoegd gebruik te maken van derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Advantageshop is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Advantageshop via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Advantageshop ontvangen.
– de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Advantageshop uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
– de potentiële Koper heeft telefonisch, via Whatsapp of via de mail te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Advantageshop herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Advantageshop de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
5. Indien Advantageshop niet aan de leveringstermijn van 30 dagen kan voldoen, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De Koper zal hiervoor zelf contact op moeten nemen met Advantageshop.

Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. De Koper is de prijs verschuldigd die Advantageshop in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Advantageshop worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze staan vermeldt bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt.. Voor bezorging buiten Nederland en België gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

Betaling

1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
– iDeal
– Bankoverschrijving
Advantageshop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
2. In het geval dat door Advantageshop een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
3. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Advantageshop, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

 

Levering en leveringstijd

1. Standaard is de verzendduur 1-3 werkdagen. Advantageshop streeft ernaar om bestellingen voor 18 uur nog dezelfde dag te verwerken. Advantageshop is een groeiende webshop waardoor niet alles op voorraad is. Hierdoor kan het zijn dat het bestelde product nog bij de leverancier moet besteld worden. Al een product niet op voorraad is dan laten wij dit binnen 24 uur weten.
2. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
3. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Advantageshop het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Verzendkosten:
Geen verzendkosten bij bestellingen vanaf €150

 

Gebreken en Klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Advantageshop ter kennisgeving worden gebracht.
2. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Advantageshop is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.


Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

1. De consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Advantageshop aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. Advantageshop is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
3. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Advantageshop voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.


Garantie en aansprakelijkheid

1. In beginsel geldt voor door Advantageshop geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Advantageshop in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 BW zijn opgenomen.
2. Advantageshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Advantageshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien Advantageshop om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
– Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
– Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Advantageshop of de fabrikant zijn verricht;
– Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
5. De Koper is gehouden Advantageshop te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Advantageshop zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
6. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Advantageshop streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Advantageshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 
3. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Advantageshop.
(© 2021 Advantageshop)
4. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Advantageshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

Persoonsgegevens

1. Advantageshop zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
2. Advantageshop neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Advantageshop, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Diverse bepalingen

1. Advantageshop is een handelsnaam van Tennis Academie Advantage en is gevestigd te (8431 RA) Oosterwolde, Oosterbrink 19 en geregistreerd bij de Kamer van koophandel te Den Haag onder nr. 72907517. Het BTW-identificatienummer is NL002450282B97. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Advantageshop op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
2. Advantageshop streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails de zelfde dag te beantwoorden.
3. Tennis Academie Advantage besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Tennis Academie Advantage is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.
4. Foto’s en beschrijvingen van producten op deze site zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn bedoeld om u een goed beeld te geven van de producten. Wij kunnen helaas niet garanderen dat alle beschreven producten te allen tijde verkrijgbaar of op voorraad zijn, tenzij Tennis Academie Advantage dit u uitdrukkelijk garandeert. Dit geldt tevens voor de juistheid van vermelde prijzen en aanbiedingen van deze producten.
5. Tennis Academie Advantage houdt daarom altijd de mogelijkheid om een bestelling te annuleren en het verschuldigde bedrag terug te storten indien producten en omschrijvingen verkeerd staan vermeld.

Algemene Voorwaarden Advantageshop, 2 februari 2021